https://www.hnammobile.com/phu-kien/ban-phim-keychorn-k3-led-rgb-optical-hotswap.22302.htmllabel :tong cong.. 3hetgiá: 1990000variation: Gateron switch-Red switch tiêu đề: Bàn phím Keychron K3 Led RGB Optical HotSwaphình: https://stcv4.hnammobile.com/uploads/news/gateron-switch-red-switch-8483396415.jpg?v=1632797164đã thêm tag??? 1xong!!giá: 1990000variation: Gateron switch-Brown switch tiêu đề: Bàn phím Keychron K3 Led RGB Optical HotSwaphình: https://stcv4.hnammobile.com/uploads/news/gateron-switch-brown-switch-5230192365.jpg?v=1632797209đã thêm tag??? 0Invalid query: Field 'img' doesn't have a default value